ziyaretçi Giriş - Soru ve Cevap - Gelişmiş Arama - Mesaj Kutum - Bilet Oluştur
Konular

Bilgi Bankası
Alan Adı
  Genel
  Güvenlik
  Transfer
  Yeni Kayıt
Yenileme


Sıkça Sorulan Sorular
1 - E-posta yönlendirme ayarlarını nasıl  ...
2 - Alantron e-posta adresimi üçüncü  ...
3 - RU uzantılı alan adımı nasıl Alantrona  ...
4 - EU uzantılı alan adı kayıt koşulları  ...
5 - WHOIS bilgilerimi kısıtlayabilir miyim?  ...

Sıkça Okunan Makaleler
1 - Alantron'da Web Yönlendirmesi Nasıl  ...
2 - Alantron'a Adım Adım Alan Adı Transferi  ...
3 - Alantron.com.tr'de Adım Adım Alan  ...
4 - Alantron'un Ücretsiz DNS Sunucuları  ...
5 - Alantron.com'de Adim Adim Alan Adi Kaydi  ...

Destek?
 
  Bize Yazın
   
  Bizimle Konuşun
 

Yeni!
 
Alantron Backorder ile alan adınızı geri alın. ABS alan adınızı silinir silinmez kayıt eder. Üstelik başarısız olunması durumunda ödemeniz %100 iade ediliyor.
Daha fazla bilgi... 
 PEK ÇOK SORU VE CEVAP
 Aradığınız kelimeleri girin :  
   Gelişmiş Arama
 
 
  KILAVUZ (A1400-35)  
   Alantron.com'de Adim Adim Alan Adi Kaydi  
  

Bu k�lavuz Alantron'da alan ad� kay�t etmeyi ad�m ad�m a��klamaktad�r.
1. Taray�c�n�zda https://www.alantron.com ana sayfas�na gidiniz.
2. Yeni Kay�t linkini t�klay�n�z.
3. Arama safhas�nda alan ad� kutusuna kay�t etmek istedi�iniz alan ad�n�n g�vde k�sm�n� yaz�n�z. Uzant� kutusunda istedi�iniz
uzant�y� se�iniz ve Ara�t�r
tu�una bas�n�z.
�rne�in 'deneme.com' adresini kay�t etmek istiyorsan�z, alan ad� k�sm�na 'deneme' yaz�p uzant� kutucu�unda da '.com' opsiyonunu se�iniz.
Alan ad� kayd�nda �u hususlara �zen g�steriniz:
.COM Ticari ve ki�isel siteler i�in tavsiye edilir.
.NET Internet servis sa�lay�c� siteleri i�in tavsiye edilir.
.ORG Kar amac� g�tmeyen siteler i�in tavsiye edilir.
.INFO Hem ticari hemde kar amac� g�tmeyen siteler i�in tavsiye edilir.
.BIZ Is ile ilgili konulara ozgulenmistir.
.NAME Ki�isel siteler i�in tavsiye edilir.
.COM.TR T�rkiye merkezli ticari firma siteleri i�in tavsiye edilir.
Alan ad�nda sadece alfabe karakterleri, say�lar ve �izgi ("-") i�areti kullanabilirsiniz.
Alan ad� �izgi i�areti ile ba�layamaz ve bitemez.
Alan adlar� maksimum 63 karakter + TLD (�rn: .com uzant�s�) i�erebilir.
Alan adlar� en az 3 karakter i�ermelidir (INFO ve BIZ i�in).
4. Sonraki sayfa se�ti�iniz alan ad�n�n al�m i�in m�sait olup olmad���n� g�sterecektir. E�er alan ad�n�z m�sait de�ilse
verilen m�sait alternatifleri
se�ebilir veya yeni bir arama yapabilirsiniz. E�er alan ad�n�z m�sait ise Devam tu�una bas�n�z.
5. Kay�t a�amas�nda alan ad� sahibi bilgilerini sa�laman�z gerekmektedir. E�er daha �nceden kay�tl� bir kullan�c� iseniz sadece
kullan�c� ad� ve
�ifrenizi girerek Giri� tu�una bas�n�z.
E�er yeni bir kullan�c� iseniz Kurumsal veya Bireysel olman�za g�re formun tepesinde bulunan ilgili kutucu�u se�iniz. Sonra formun kalan
k�sm�n� doldurmaya
devam ediniz.
Alan ad� sahibi hakk�nda do�ru ve g�ncel bilgiler sa�laman�z �ok �nemlidir. Yanl�� bilgi alan ad� �zerindeki hakk�n�z�
kaybetmenize yol a�abilir.
6. Onaylama a�amas�nda sa�lad���n�z bilgileri kontrol ediniz ve gerekirse d�zeltiniz. Alantron.com'da alan ad� i�lemlerinizi
y�r�tmek i�in �� adet
yetkili ataman�z gerekmektedir. Bir yetkili atamak i�in yetkilinin kullan�c� ad�n� ilgili kutucu�a yazman�z yeterlidir. Devam edebilmeniz i�in
bu kullan�c�
ad�n�n tan�ml� olmas� gerekmektedir. Haz�r olunca Devam tu�una bas�n�z. A�a��da yetkili t�rleri ve alan ad� �zerindeki yetkileri
a��klanm��t�r :
Muhasebe Yetkilisi : Alan ad�n�n i�lem tarih�esine ve faturalar�na ula�abilir.
Teknik Yetkili : �stekilerin yan�s�ra, web/e-posta y�nlendirme yapabilir, alan ad� sunucular�n� de��itirebilir.
�dari Yetkili : �stekilerin yan�s�ra, alan ad� yetkilerini de�i�tirebilir.
7. Sipari� a�amas�nda alan ad�n� kay�t etmek istedi�iniz s�reyi se�iniz. S�zle�meleri okuyup ilgili kutucuklar� i�aretleyiniz.
8. �deme a�amas�nda �deme metodunuzu se�iniz ve ilgili tu�a bas�n�z.
Kredi kart� ile �demeyi tercih ettiyseniz bankan�n g�venli �deme sayfas�nda y�nlendirileceksiniz. Kart bilgilerinizi giriniz ve devam ediniz.
Ertesinde sitemize
geri d�neceksiniz ve i�leminiz tamamlanacakt�r. Alan ad�n�z �deme ertesi hemen ad�n�za kay�t edildi�i i�in bu tavsiye edilen bir �deme
metodudur.
Havale / EFT ile �demeyi tercih ederseniz, bir sonraki sayfada havale bilgileri verilecektir. L�tfen bu sayfada a��klanan i�lemleri takip ediniz.
�demeniz
ula�t���nda sipari�iniz aktive edilecektir.
Kredi kart� harici �demelerde �demenizin ula�t��� an itibari ile alan ad�n�n m�saitlik durumu garanti edilememektedir.
S�rada Ne Var?
�imdi web sitenizi ve e-posta kutular�n�zu kurmak i�in DNS ve IP adreslerinizi y�netebilirsiniz.

 
   İlgili Diğer Sorular  
 1  Alan adı ücretine hangi hizmetler dahil?  
 2  Alantron ile alan adi kaydi yaptigimda alan adinin gercek sahibi ben mi olacagim?  
 3  Kendi alan adı sunucumu (DNS) nasıl kullanabilirim?  
 4  Alan adını kayıt ettirdikten sonra ne kadar süre içinde aktif hale gelecek?  
 5  Bir alan adını en fazla ne kadar süre ile kayıt ettirebilirim?  
 
   İlgili Kılavuzlar  
   İlgili bir kılavuz bulunamadı.