ziyaretçi Giriş - Soru ve Cevap - Gelişmiş Arama - Mesaj Kutum - Bilet Oluştur
Konular

Bilgi Bankası
Alan Adı
  Genel
  Transfer
  Yenileme
  Güvenlik
Yeni Kayıt


Sıkça Sorulan Sorular
1 - AT Uzantılı Alan Adı Kuralları ...
2 - Alan adımı istediğim zaman yenileyebilir  ...
3 - Gmail gibi hizmetleri kullanmak için  ...
4 - TR uzantılı alan adlarımı nic.tr'den  ...
5 - WHOIS ne tür bilgiler sunar? ...

Sıkça Okunan Makaleler
1 - Alantron'da Alan Adı Yönetimi ...
2 - Alantron'a Adım Adım Alan Adı Transferi  ...
3 - RU uzantılı alan adlarında WHOIS  ...
4 - Alantron'da Kimlik Gizliliğinizin Sağlanması  ...
5 - Alan Adı Transfer Kuralları ...

Destek?
 
  Bize Yazın
   
  Bizimle Konuşun
 

Yeni!
 
Alantron Backorder ile alan adınızı geri alın. ABS alan adınızı silinir silinmez kayıt eder. Üstelik başarısız olunması durumunda ödemeniz %100 iade ediliyor.
Daha fazla bilgi... 
 PEK ÇOK SORU VE CEVAP
 Aradığınız kelimeleri girin :  
   Gelişmiş Arama
 
 
  KILAVUZ (A1400-35)  
   Alantron.com'de Adim Adim Alan Adi Kaydi  
  

Bu k�lavuz Alantron'da alan ad� kay�t etmeyi ad�m ad�m a��klamaktad�r.
1. Taray�c�n�zda https://www.alantron.com ana sayfas�na gidiniz.
2. Yeni Kay�t linkini t�klay�n�z.
3. Arama safhas�nda alan ad� kutusuna kay�t etmek istedi�iniz alan ad�n�n g�vde k�sm�n� yaz�n�z. Uzant� kutusunda istedi�iniz
uzant�y� se�iniz ve Ara�t�r
tu�una bas�n�z.
�rne�in 'deneme.com' adresini kay�t etmek istiyorsan�z, alan ad� k�sm�na 'deneme' yaz�p uzant� kutucu�unda da '.com' opsiyonunu se�iniz.
Alan ad� kayd�nda �u hususlara �zen g�steriniz:
.COM Ticari ve ki�isel siteler i�in tavsiye edilir.
.NET Internet servis sa�lay�c� siteleri i�in tavsiye edilir.
.ORG Kar amac� g�tmeyen siteler i�in tavsiye edilir.
.INFO Hem ticari hemde kar amac� g�tmeyen siteler i�in tavsiye edilir.
.BIZ Is ile ilgili konulara ozgulenmistir.
.NAME Ki�isel siteler i�in tavsiye edilir.
.COM.TR T�rkiye merkezli ticari firma siteleri i�in tavsiye edilir.
Alan ad�nda sadece alfabe karakterleri, say�lar ve �izgi ("-") i�areti kullanabilirsiniz.
Alan ad� �izgi i�areti ile ba�layamaz ve bitemez.
Alan adlar� maksimum 63 karakter + TLD (�rn: .com uzant�s�) i�erebilir.
Alan adlar� en az 3 karakter i�ermelidir (INFO ve BIZ i�in).
4. Sonraki sayfa se�ti�iniz alan ad�n�n al�m i�in m�sait olup olmad���n� g�sterecektir. E�er alan ad�n�z m�sait de�ilse
verilen m�sait alternatifleri
se�ebilir veya yeni bir arama yapabilirsiniz. E�er alan ad�n�z m�sait ise Devam tu�una bas�n�z.
5. Kay�t a�amas�nda alan ad� sahibi bilgilerini sa�laman�z gerekmektedir. E�er daha �nceden kay�tl� bir kullan�c� iseniz sadece
kullan�c� ad� ve
�ifrenizi girerek Giri� tu�una bas�n�z.
E�er yeni bir kullan�c� iseniz Kurumsal veya Bireysel olman�za g�re formun tepesinde bulunan ilgili kutucu�u se�iniz. Sonra formun kalan
k�sm�n� doldurmaya
devam ediniz.
Alan ad� sahibi hakk�nda do�ru ve g�ncel bilgiler sa�laman�z �ok �nemlidir. Yanl�� bilgi alan ad� �zerindeki hakk�n�z�
kaybetmenize yol a�abilir.
6. Onaylama a�amas�nda sa�lad���n�z bilgileri kontrol ediniz ve gerekirse d�zeltiniz. Alantron.com'da alan ad� i�lemlerinizi
y�r�tmek i�in �� adet
yetkili ataman�z gerekmektedir. Bir yetkili atamak i�in yetkilinin kullan�c� ad�n� ilgili kutucu�a yazman�z yeterlidir. Devam edebilmeniz i�in
bu kullan�c�
ad�n�n tan�ml� olmas� gerekmektedir. Haz�r olunca Devam tu�una bas�n�z. A�a��da yetkili t�rleri ve alan ad� �zerindeki yetkileri
a��klanm��t�r :
Muhasebe Yetkilisi : Alan ad�n�n i�lem tarih�esine ve faturalar�na ula�abilir.
Teknik Yetkili : �stekilerin yan�s�ra, web/e-posta y�nlendirme yapabilir, alan ad� sunucular�n� de��itirebilir.
�dari Yetkili : �stekilerin yan�s�ra, alan ad� yetkilerini de�i�tirebilir.
7. Sipari� a�amas�nda alan ad�n� kay�t etmek istedi�iniz s�reyi se�iniz. S�zle�meleri okuyup ilgili kutucuklar� i�aretleyiniz.
8. �deme a�amas�nda �deme metodunuzu se�iniz ve ilgili tu�a bas�n�z.
Kredi kart� ile �demeyi tercih ettiyseniz bankan�n g�venli �deme sayfas�nda y�nlendirileceksiniz. Kart bilgilerinizi giriniz ve devam ediniz.
Ertesinde sitemize
geri d�neceksiniz ve i�leminiz tamamlanacakt�r. Alan ad�n�z �deme ertesi hemen ad�n�za kay�t edildi�i i�in bu tavsiye edilen bir �deme
metodudur.
Havale / EFT ile �demeyi tercih ederseniz, bir sonraki sayfada havale bilgileri verilecektir. L�tfen bu sayfada a��klanan i�lemleri takip ediniz.
�demeniz
ula�t���nda sipari�iniz aktive edilecektir.
Kredi kart� harici �demelerde �demenizin ula�t��� an itibari ile alan ad�n�n m�saitlik durumu garanti edilememektedir.
S�rada Ne Var?
�imdi web sitenizi ve e-posta kutular�n�zu kurmak i�in DNS ve IP adreslerinizi y�netebilirsiniz.

 
   İlgili Diğer Sorular  
 1  Alan adı ücretine hangi hizmetler dahil?  
 2  Alantron ile alan adi kaydi yaptigimda alan adinin gercek sahibi ben mi olacagim?  
 3  Kendi alan adı sunucumu (DNS) nasıl kullanabilirim?  
 4  Alan adını kayıt ettirdikten sonra ne kadar süre içinde aktif hale gelecek?  
 5  Bir alan adını en fazla ne kadar süre ile kayıt ettirebilirim?  
 
   İlgili Kılavuzlar  
   İlgili bir kılavuz bulunamadı.